Dzisiejsza data: 2.10.2023
O firmie PDF Drukuj Email
Firma powsta?a w 2007 r. na bazie Firmy SA-BUD Sp.c., ktra powsta?a w 1984 r. i istnieje do dzisiaj.

Powstanie nowej firmy spowodowane by?o poszerzeniem ?wiadczenia us?ug o budownictwo specjalistyczne na jakie pozyskali?my szereg zlece?. Stali?my si? partnerem firm z bran?y medycznej oraz energetycznej. Stopniowa realizacja zlece? o zwi?kszaj?cym si? poziomie trudno?ci zaowocowa?a zdobyciem du?ego do?wiadczenia. Dzi?ki du?emu zaanga?owaniu oraz wdro?onym systemom kontroli jako?ci zyskali?my uznanie naszych zleceniodawcw. W 2011r po przeprowadzonym audycie zostali?my wpisani na list? autoryzowanych wykonawcw GE. Proces ten poprzedzony by? wieloma realizacjami zwi?zanymi z TK i RM Bardzo du?e do?wiadczenie zyskali?my rwnie? poprzez wsp?prac? z Firm? Philips na zlecenie ktrej adaptowali?my pomieszczenia pod RM oraz angiograf.

Wykonujemy rwnie? us?ugi zwi?zane z budownictwem dla energetyki. Wykonujemy miski transformatorw, budynki rozdzielni, stanowiska BKR, potrzeb w?asnych ,odwodnienia i wiele innych robt zwi?zanych z remontem oraz budow? GPZ.
 
© 2008 SA-BUD
Wszelkie prawa zastrzeżone
Dzisiejsza data: 2.10.2023
Projekt i wykonanie www.s-ds.pl
Twoja aktualna pozycja: